Tatimet, shkëmbim të dhënash me QKB në kohë reale për subjektet

Nëpërmjet një shkembimi real të të dhënave, Drejtoria e përgjithshme e tatimeve dhe qëndra kombëtare e biznesit po intensifikojnë bashkëpunimin mes tyre, për të shkëmbyër të dhenat në kohë realë, për bizneset që aplikojnë për ç'rregjistrim. Kjo bëhet per shkurtim në kohë. Në këtë mënyrë QKB, që në momentin e aplikimit, mund t’i bëjë me dije subjekteve situatën në lidhje me detyrimet dhe dorëzimin e deklarimeve. Por, kjo mënyrë kjo nuk do të përjashtojë mundësinë që QKB-ja të respektojë afatet e përcaktuara me ligj për çregjistrim. QKB merr në mënyrë elektronike edhe pasqyrat financiare dhe raportet e auditit të dorëzuara në Administratën Tatimore.

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet