KQZ apel partive politike: Deklaroni financimet ose do gjobiteni

Hoxhaj: Afati në dispozicion do të jetë deri më 31 mars

Të gjitha partitë politike duhët të depozitojnë raportet e burimeve të financimit deri më 31 mars dhe në të kundërtën KQZ nuk do t'i kursejë gjobat. Apeli vjen nga zëdhënësja e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve Drilona Hoxha e cila ka qartësuar të gjithë drejtuesit e partivë politike për masat që mund të merren nëse ata nuk deklarojnë burimet e të ardhurave për financimet e tyre

Deklarata e KQZ: Në zbatim të nenit 15/2, neni 23, të ligjit nr. 8580, datë 17.02.2000, “Për Partitë Politike”, i ndryshuar, si dhe akteve të miratuara nga KQZ, ju kujtojmë partive politike të regjistruara në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor të Tiranës, detyrimin për të depozituar raportet financiare vjetore të vitit 2017, brenda datës 31.03.2018.

Sipas ligjit “Për Partitë Politike”, partitë politike, dorëzojnë raportet financiare vjetore një herë në vit pranë KQZ dhe duhet të jenë sipas regullave për raportimin e finananciar dhe duhet të përfshijnë informacion të hollësishëm për:

a) burimet e financimit të partisë politike gjatë gjithë vitit kalendarik;

b) shpenzimet e kryera nga partia politike

c) subjektet e lidhura, drejtpërdrejtë ose tërthorazi, me partitë politike apo që kontrollohen prej tyre, të cilat deklarohen nga vetë partia politike; si edhe çdo informacion tjetër që parashikon ligji “Për partitë Politike” për aktivitetin financiar të partisë politike.

Raportet duhet të depozitohen nëpërmjet personave përgjegjës për financat e partive politike, sipas formateve të standardizuara për raportimet financiare vjetore të miratuara me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Në zbatim të nenit 23/4 të ligjit “Për partitë politike”, shkelja e afatit të dorëzimit të raportit financiar në kohën e duhur apo paraqitja e raporteve në shkelje të formateve të standardizuara, të miratuara nga KQZ, dënohet me gjobë nga 50.000-100.000 lekë. Theksojmë se, afati për dorëzimin e raporteve financiare nga partitë politike është data 31.03.2018.

Author
Hermes News

Redaksia

Shkruaj një koment

0 Komentet